23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Umber Ghauri
© privat

Umber Ghauri