23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Karosh Taha
© Havin Al-Sindy

Karosh Taha