Portrait Nhã Thuyên
Nhã Thuyên © Gerk Jan Pos. Rotterdam

Nhã Thuyên