23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Ayelet Gundar-Goshen
© Ali Ghandtschi

Ayelet Gundar-Goshen