24. ilb
5 – 14 Sep 2024 Programm
9 – 18 Sep 2024 Junges Programm

Portrait Ayelet Gundar-Goshen
© Ali Ghandtschi

Ayelet Gundar-Goshen