Portrait Dmitri Golynko
© Ali Ghandtschi

Dmitri Golynko