23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait V. V. Ganeshananthan
© Preston Merchant

V. V. Ganeshananthan