24. ilb
Evening program: Sept 05 – 14, 2024
Young program: Sept 09 – 18, 2024
Portrait V. V. Ganeshananthan
© Preston Merchant

V. V. Ganeshananthan