Portrait V. V. Ganeshananthan
© Preston Merchant

V. V. Ganeshananthan