23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Gayatri Chakravorty Spivak
© Hartwig Klappert

Gayatri Chakravorty Spivak