Portrait Eshkol Nevo
© Hartwig Klappert

Eshkol Nevo